Press "Enter" to skip to content

Állami támogatások felnőtt CF-eseknek

Nyugellátások és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

– Lendvai Anna

Rokkantsági járadék

Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakhatósági állásfoglalása szerint a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné válik, illetve 80 százalékos vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és részére nyugellátást, baleseti nyugellátást nem állapítottak meg.

Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha a kérelmező emelt összegű családi pótlékban részesül, illetve ha fogyatékossági támogatást folyósítanak, továbbá ha munkaviszonya vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya van.

A rokkantsági járadék fix összegű (2015-ben: 33.930 Ft), melyet a fent említett feltételek mellett visszamenőlegesen 6 hónapig lehet igényelni, de legkorábban a 18. életévet betöltve.

A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen, ezért a súlyosabb állapotban lévő fiatal CF-eseknek ez egy kedvező lehetőség.

Megszűnik a rokkantsági járadék, ha:

 • nyugellátást vagy baleseti nyugellátást állapítanak meg az igénylő részére
 • ha az egészségkárosodása egy esetleges felülvizsgálat után nem éri el a 80%-ot
 • ha a jogosultat térítés nélkül intézetben helyezik el

 

Igényelhető: A megyei Nyugdíjbiztosítónál, az űrlap kitöltésével.

Árvaellátás

Bár az árvaság CF-eseknél ritka, de a jogszabályok szerint az a gyermek, akinek a szülője vagy eltartója elhunyt jogosult az elhunyt halála napjától az árvasági ellátásra. Az árvaellátás ideje normál esetben a gyermek 16. életévéig vagy nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén 25 éves koráig jár.

Az ellátás tovább folyósítható, ha a gyermek még az árvaellátás megszüntetése előtt megrokkan. Az árvaellátás ezen esetben életkorra tekintet nélkül megilleti.

Igényelhető: A megyei Nyugdíjfolyosító Igazgatóságnál.

 

Emelt összegű családi pótlék

 

Saját jogán jogosult magasabb összegű családi pótlékra az a 18. életévét betöltött személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Az emelt összegű családi pótlék addig a hónap utolsó napjáig jár, ameddig a tartós betegséget igazolták. A mi esetünkben általában felülvizsgálatokkal hosszabítják.

Az ellátást szüneteltetni kell, ha:

 • Ha a jogosult személy 3 hónapot meghaladóan olyan külföldi államba távozik, amely nem EU ill. EGT tagállam, vagy amely állampolgára ezzel egyenértékű jogokat élvez.
 • akinek rendszeres jövedelme van, tehát 3 hónapot meghaladóan a jövedelme eléri 2015-ben a bruttó 105.000 Ft-ot

Kötelezettségi jelentés van, ha:

 • 3 hónapot meghaladó rendszeres jövedelme van
 • 3 hónapon túl tartózkodik nem EU-s vagy EGT tagállamban
 • Név, számlaszám, lakcím változás esetén.

Igényelhető: Lakóhely szerinti illetékes kincstárnál, ahol a kérelemhez csatolni kell a CF szakorvos által adott „Igazolás tartósan beteg ill. fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványt.

 

Utazási kedvezmény

 

A Magyar Államkincstár utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt annak a részére állít ki többek között annak, akinek saját jogán vagy aki után szülőjének magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.

Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal az a személy utazhat, akinek nevére az igazolvány kiállításra került. Amennyiben a kedvezményre jogosulttal kísérő személy utazik, akkor ő is jogosult az utazási kedvezményre. A kísérő csak akkor veheti igénybe az utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a nevére a hatósági igazolvány szól.

Kedvezmény mértéke: Helyközi közlekedés jegy és bérlet:           90%

Helyi közlekedés:                              100%

 

Igényelhető: Lakóhely szerinti illetékes kincstárnál.

 

Közgyógy ellátás

 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult

 1. a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig
 2. b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre
 3. c) Orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

A gyógyszerkeret egyéni gyógyszerkeretből, és eseti keretből tevődik össze. Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2015. évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet. (Ez éves szinten 144.000 Ft).

Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszerköltség a havi 1000 Ft-ot nem haladja meg, egyéni gyógyszerkeret nem kerülhet megállapításra.

Az eseti keret minden ellátottra egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2015-ben 6000 Ft. A gyógyszerkeret csak az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel.

 

Közgyógy ellátás két jogcímen állapítható meg:

1. Alanyi

2. Normatív

1: A járási hivatal alanyi jogcímen közgyógyra való jogosultságot állapít meg, annak a személynek a részére, aki az alábbiakban felsorolt ellátások valamelyikében részesül:

 • Tartósan beteg gyermek, Súlyosan fogyatékos gyermek, Tartósan beteg személy, Súlyosan fogyatékos személy, Egyéb, jogszabály által meghatározott pénzellátásban részesülő személy, Megváltozott munkaképességű személy, Egészségkárosodott személy.

Igényelhető: Lakcím szerint illetékes járási hivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak.

 

Személyi jövedelemadó kedvezmény

 

A személyi kedvezményt az Szja tv. szerint súlyos fogyatékos magánszemélynek minősülő személy érvényesítheti az összevont adóalap adójából.

Súlyos fogyatékos személynek azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved (mint a cisztás fibrózis), továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

A kedvezmény mértéke a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg.

Fő szabály szerint a Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenvedő magánszemélyek a betegség fennállásáról kiállított igazolás birtokában jogosultak a személyi kedvezmény igénybevételére. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban részesül

 

A megfelelő igazolás kiállítására a beteg szakambulanciája, szakorvosa vagy a szakorvos által készített dokumentáció alapján a háziorvosa jogosult.

Kedvezmény igénybevétele:

Az adóelőleg megállapítása során (adóelőleg-nyilatkozat megtételével) év közben is kérheti a kedvezmény figyelembevételét. A 2015. évre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozat az alábbi elérési útvonalon érhető el:

http://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat20141222.html

Amennyiben a magánszemély nem tesz adóelőleg-nyilatkozatot, akkor a kedvezményt nem veszti el, az a személyi jövedelemadó bevallásban is érvényesíthető év végén.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást nem kell csatolni az adóelőleg-nyilatkozathoz, illetve a személyi jövedelemadó bevalláshoz sem eredeti, sem másolati példányban. Az igazolást a bevallás másolati példányával együtt meg kell őrizni az 5 éves elévülési időn belül.

Kedvezmény utólagos érvényesítése:

Ha valaki évek óta igazoltan a fent említett Kormányrendeletben felsorolt betegségek egyikében szenved, tehát jogosult lett volna a személyi adókedvezményre, akkor a kedvezményt az igazolás megszerzését követően az 5 éves elévülési időn belül a személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével érvényesítheti.

Az utolsó év, amely még önellenőrzéssel módosítható a 2009. adóév. A 2009. évi bevallást a 0953., a 2010. évi bevallást a 1053., a 2011. évi bevallást a 1153., a 2012. évi bevallást a 1253., a 2013. évi bevallást a 1353. számú nyomtatványon lehet önellenőrizni.

Személyi kedvezmény 2015. évben havi összege: Minimálbér: 105 000 Ft -> 5 250 Ft.